Ochrona danych

Ochrona danych osobowych – Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO, tj. dla osób, od których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” bezpośrednio uzyskuje dane osobowe, przeznaczona m.in. dla osób, posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz kontrahentów.

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów”, z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 66, 30-019 Kraków, posiadająca Nr KRS: 0000104155, NIP: 6750005789 oraz REGON: 003888090.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: poczta@smlobzow.pl lub adres korespondencyjny: ul. Mazowiecka 66, 30-019 Kraków.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe członków Spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów do realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto realizując swój prawnie uzasadniony cel, którym jest zapewnienie prawidłowego zarządzania mieniem Spółdzielni, w tym także poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami wykonawczymi i wewnętrznymi uregulowaniami Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku kontrahentów podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność dla realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadku wyrażenia na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Konieczność podania określonych danych osobowych przez członków Spółdzielni i właścicieli lokali wynika z przepisów prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku kontrahentów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie przetwarza dane osób w okresie w jakim są członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali. A także na czas realizacji umów z kontrahentami. Po utracie statusu członka Spółdzielni lub właściciela lokalu dane osobowe są przetwarzane w celach archiwalnych na czas określony zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. W przypadku kontrahentów dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie udostępnia dane osobowe w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym usługi lub dostawy w celu zapewnienia prawidłowego zarządu np. systemom płatności i bankom, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, obsługującym monitoring, wykonującym prace budowlane lub konserwacyjne, usługi pocztowe, lustratorom Spółdzielni oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 • Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

Ochrona danych osobowych – Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO, tj. w przypadku pozyskiwania danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łobzów” w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, przeznaczona m.in. dla osób, których dane pozyskiwane są z aktów notarialnych.

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów”, z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 66, 30 – 019 Kraków, posiadająca Nr KRS: 0000104155, NIP: 6750005789 oraz REGON: 003888090.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: poczta@smlobzow.pl lub adres korespondencyjny: ul. Mazowiecka 66, 30-019 Kraków.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami wykonawczymi i wewnętrznymi uregulowaniami Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” pozyskuje dane osobowe z następujących źródeł:
  • w przypadku osób, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Spółdzielnia przetwarza dane zawarte w aktach notarialnych, które zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, notariusze przesyłają do Spółdzielni,
  • od komorników we wnioskach o udostępnienie danych dłużników,
  • z Sądów w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
  • od innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łobzów” może także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak:
  • strona internetowa firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w celach kontaktowych),
  • Krajowego Rejestru Sądowego (w celu weryfikacji informacji podanych wyłącznie w zakresie tam wskazanym),
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych wyłącznie w zakresie tam wskazanym).
 • Kategorie danych osobowych, które Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” otrzymuje:
  • od notariuszy: imię i nazwisko, adres lokalu, pesel, numer dowodu osobistego, imię matki i ojca, numer aktu notarialnego, numer księgi wieczystej i inne dane zawarte w akcie notarialnym dotyczące lokalu będącego przedmiotem obrotu,
  • od komorników: sygnatura sprawy sądowej i postępowania egzekucyjnego, dane wierzyciela, imię i nazwisko dłużnika, adres dłużnika, numer dowodu osobistego, pesel, NIP, imiona rodziców, data urodzenia,
  • od Sądów: wszystkie informacje, które są dołączone przez strony przeciwne postępowania sądowego,
  • od innych organów i instytucji publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami: dane osobowe w tym postępowaniu przetwarzane.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie udostępnia dane osobowe w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym usługi lub dostawy w celu zapewnienia prawidłowego zarządu np. systemom płatności i bankom, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, obsługującym monitoring, wykonującym prace budowlane lub konserwacyjne, usługi pocztowe, lustratorom Spółdzielni oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe są przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z zarządzania nieruchomością a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Dane uzyskane od Sądów i komornika oraz innych instytucji i organów przetwarzane są przez okres trwania postępowania, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 • Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

Monitoring wizyjny – Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 66, 30-019 Kraków, posiadająca Nr KRS: 0000104155, NIP: 6750005789 oraz REGON: 003888090.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: poczta@smlobzow.pl lub adres korespondencyjny: ul. Mazowiecka 66, 30-019 Kraków.
 • Monitoringiem wizyjnym objęte są:
  • Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie;
  • teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w obrębie budynków przy ul. Mazowieckiej 60 i 66 w Krakowie (dz. nr 109/1, 109/2, 109/3 i 109/4 obr. 46 Krowodrza);
  • budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przy ul. Wójtowskiej 7 w Krakowie;
  • teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w obrębie budynków przy ul. Wójtowskiej 7 i 9 w Krakowie (dz. nr 201/39, 201/42 i 201/40 obr. 46 Krowodrza).
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 22² § 1 Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 • Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łobzów” w Krakowie udostępnia dane osobowe w niezbędnym zakresie dostawcom usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 • Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

Likwidacja szkody w UNIQA TU S.A. – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w przypadku zgłaszania i likwidacji szkody z polisy ubezpieczeniowej Spółdzielni w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Klauzula).


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie