Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności gospodarczej.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań
  finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni Rady
  Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach.
 3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z
  działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub
  sposobu pokrycia strat.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
  występowania z nich.
 8. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz
  likwidacji Spółdzielni.
 10. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 11. Uchwalanie zmian statutu.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
  spółdzielczego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 13. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 14. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 15. Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie uchylenia zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka
  Rady Nadzorczej naruszającego zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.