Walne Zgromadzenie SM „Łobzów”

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie
§ 38 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 3 czerwca 2017 r. (sobota) godz. 9:00
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”,
które odbędzie się w sali wykładowej (parter) biurowca „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej
 4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie Uchwały (1)
 6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, podjęcie Uchwały (2)
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od VI.2016 do V.2017 – dyskusja i podjęcie Uchwały (3)
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 – dyskusja
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z przedstawieniem wyników Badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2016 – dyskusja
 10. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: Sprawozdania Zarządu za rok 2016 (Uchwała 4), Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2016 (Uchwała 5), podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. (Uchwała 6), podziału środków z Centralnego Funduszu Remontowego (Uchwała 7), kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni (Uchwała 8)
 12. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016, Uchwała (9)
 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 14. Rozpatrzenie ewentualnych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
 15. Omówienie korespondencji, która wpłynęła do Walnego Zgromadzenia
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd SM „Łobzów” uprzejmie informuje, że materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 19 maja 2017 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania. Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni wydawane będą przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia po okazaniu dokumentu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie