Ważne informacje dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przypomina o obowiązku SEGREGACJI ŚMIECIselektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pojemniki żółte – TYLKO: papier, tektura, gazety, książki, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe – tzw. frakcja ”SUCHA”

Pojemniki niebieskie – pozostałe odpady komunalne (nie dotyczy m.in. sprzętu elektrotechnicznego) – tzw. frakcja ”MOKRA”

Pojemniki zielone – TYLKO: opakowania ze szkła (butelki i słoiki) – Szkło

Nie stosowanie się do ścisłych zasad segregacji śmieci może spowodować Decyzję Miasta Krakowa o naliczaniu Spółdzielni opłat wg. stawek za odpady niesegregowane, co oznaczać będzie znaczny wzrost ”stawek za śmieci”.


Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywa się w każdy DRUGI I CZWARTY WTOREK miesiąca. Chęć wystawienia odpadów wielkogabarytowych należy wcześniej zgłosić w Administracji Spółdzielni oraz uzgodnić miejsce złożenia odpadów. Odpady wielkogabarytowe, po uzgodnieniu (tel.: 12 633 83 09, kom.: 665 280 950), można wystawiać najwcześniej wieczorem w przeddzień wywozu.


Elektrobrygada MPO na telefon 801 084 084 – bezpłatny odbiór elektroodpadów (zużytego sprzętu RTV, AGD; telewizory, pralki, lodówki, itp.)


Spółdzielnia przypomina o obowiązku podawania i aktualizowania informacji o liczbie osób korzystających z lokali (zamieszkujących).

Jednocześnie Spółdzielnia przypomina o konieczności podawania i aktualizowania danych kontaktowych właścicieli lokali (szczególnie numery telefonów – niezbędne w przypadkach awarii, itp., adresy korespondencyjne).

Aktualną liczbę osób lub dane kontaktowe można zgłaszać osobiście w siedzibie Spółdzielni, przesyłając informację na adres poczta@smlobzow.pl lub poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie do Spółdzielni formularzy dostępnych na stronie www.smlobzow.pl (Wzory dokumentów, formularze: Oświadczenie o licznie zamieszkałych osób oraz Aktualizacja danych).


W związku z interwencjami mieszkańców, Zarząd Spółdzielni przypomina, że na terenach dróg i parkingów należących do Spółdzielni istnieje obowiązek posiadania identyfikatora w pojeździe. O konieczności posiadania identyfikatorów informują znaki drogowe, ustawione przy wjazdach na tereny dróg i parkingów Spółdzielni. Posiadanie pilota do szlabanów nie zwalnia z obowiązku posiadania identyfikatora oraz stosowania się do znaków i przepisów o ruchu drogowym. Spółdzielnia uprzedza, że wobec osób nie stosujących się do znaków drogowych (nieposiadających identyfikatorów) interwencje podejmować będzie Straż Miejska, Policja lub kierowane będą zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia.