Harmonogram odczytów wodomierzy – Grudzień 2017 r.

2017.12.08 - Odczyty Wodomierzy - Harmonogram

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” informuje, że odczytów wodomierzy dokonywać będzie osoba sprzątająca budynek (pracownik firmy Maxus), posiadająca listę mieszkańców z pieczątką Spółdzielni.

Osoby, które nie udostępnią wodomierzy do dokonania odczytu w ww. terminie, proszone są o niezwłoczne dostarczenie stanu wodomierza(y): osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail:
poczta@smlobzow.pl .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” przypomina, że zamontowane w lokalach mieszkalnych wodomierze winny posiadać legalizację. W związku z tym, Zarząd Spółdzielni zaleca dokonywanie wymiany wodomierzy (przed upływem okresu legalizacji, tj. 5 lat) lub dokonywanie ich ponownej legalizacji (koszt porównywalny z wymianą wodomierza na nowy). W przypadku stwierdzenia, że zamontowany wodomierz nie posiada legalizacji, mieszkanie od kolejnego miesiąca rozliczane będzie wg stawki ryczałtowej dla danego budynku.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie