MPO Kraków – Jak zgłosić „Odpady niczyje”

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z .o. – Informacja – Jak zgłosić „odpady niczyje”

Kraków, dnia 25 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania w wielu miejscach w kraju, nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, pragnie przypomnieć o najważniejszych zasadach dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia miejsc występowania tzw. „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W celu ułatwienia wszystkim mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków dokonywania zgłoszeń w zakresie miejsc występowania tzw. „dzikich wysypisk”, uprzejmie informujemy, że z powodzeniem funkcjonuje aplikacja na telefon pn. :„Kiedy Wywóz”. Aplikacja ta pozwala na dokonanie zgłoszeń do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w zakresie miejsc występowania na terenie Krakowa tzw. „dzikich wysypisk”. Każda osoba po pobraniu i otwarciu aplikacji „Kiedy wywóz” może dokonać zgłoszenia w ww. zakresie, w panelu pod nazwą „Odpady niczyje”. Aplikacja sama określa lokalizację „dzikiego wysypiska” oraz umożliwia przesłanie odpowiedniej informacji wraz ze zdjęciem do MPO (link). Dodatkowo zgłoszenia na temat miejsc nielegalnego składowania odpadów można również dokonywać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie MPO (link) .

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. zgodnie z treścią uchwały nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na terenach należących jedynie do Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa nie posiadających innych Zarządców. Tereny należące do Gminy Miejskiej Kraków, będące miejscem nielegalnego składowania odpadów (tzw. „dzikie wysypiska”), ujawnione w wyniku kontroli własnej lub zgłoszone przez mieszkańców m.in. poprzez aplikację „Kiedy Wywóz”, są porządkowane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Natomiast zgłoszenia dotyczące działek prywatnych są przekazywane do Straży Miejskiej celem zobligowania właścicieli do uporządkowania przedmiotowych terenów. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) przez posiadacza odpadów – rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek i zaleceń dotyczących używania rękawiczek jednorazowych w koszach ulicznych zaczęły na skalę masową pojawiać się tego rodzaju odpady. Ponadto wielu pracowników zaczęło pracować w trybie zdalnym (home office), więc odpady – głównie z tworzyw sztucznych – które do tej pory powstawały w miejscu pracy (nieruchomościach niezamieszkałych) obecnie zaczęły pojawiać się w przydomowych pojemnikach, a także w koszach ulicznych. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 uchwały nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków „zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie innej nieruchomości niż nieruchomości, na której usytuowany jest kosz”.

Zarząd
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Spółka z o.o. w Krakowie