Walne Zgromadzenie – Zawiadomienie

Kraków, dn. 23.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) zarządza się na dzień 7 września 2020 r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie. Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 7 września 2020 r. od godz. 9:00 do godz. 19:00 w biurze Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 7 września 2020 r.:

 1. Uchwała nr 1/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od VI.2019 r. do VI.2020 r.
 2. Uchwała nr 2/WZ/2020 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni i informacji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącej zrealizowania wniosku polustracyjnego w wyniku przeprowadzonej lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.
 3. Uchwała nr 3/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 4. Uchwała nr 4/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 5. Uchwała nr 5/WZ/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. (Przedmiotem Uchwały jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej na dofinansowanie eksploatacji, opłat dla członków Spółdzielni oraz zasilenie Centralnego Funduszu Remontowego)
 6. Uchwała nr 6/WZ/2020 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego. (Przedmiotem Uchwały jest dofinansowanie funduszy remontowych budynków z centralnego funduszu remontowego za wykonane prace remontowe)
 7. Uchwała nr 7/WZ/2020 w sprawie zmiany do Uchwały nr 8/WZ/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie z dnia 09 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” poprzez uchylenie § 36 ust. 8 Statutu i poprzez uchylenie § 132 ust. 2 Statutu.
 8. Uchwała nr 8/WZ/2020 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie poprzez dodanie ust. 2 do § 132 Statutu oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
 9. Uchwała nr 9/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku.
 10. Uchwała nr 10/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2019 roku.
 11. Uchwała nr 11/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2019 roku.

Informacje dotyczące
podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2020 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 w terminie do dnia 30.09.2020 r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 dostępne są w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 7 września 2020 r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji. Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który również sporządzi stosowny protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w biurze Spółdzielni w dniu 7 września 2020 r.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 7 września 2020 r. w Biurze Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 07.09.2020 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniu Działu Technicznego Spółdzielni. Wejście do Biura Spółdzielni odbywać się będzie przez główne drzwi, a wyjście po głosowaniu odbywać się będzie przez drzwi w Dziale Technicznym Spółdzielni. W czasie przebywania w Biurze Spółdzielni w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa, tj. założenia maseczki.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”