Walne Zgromadzenie – Zawiadomienie

Kraków, dn. 25.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) zarządza się na dzień 17 maja 2021 r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie. Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 17 maja 2021 r. od godz. 9:00 do godz. 19:00 w biurze Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 17 maja 2021 r.:

  1. Uchwała nr 1/WZ/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od VII.2020 r. do IV.2021 r.
  2. Uchwała nr 2/WZ/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
  3. Uchwała nr 3/WZ/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
  4. Uchwała nr 4/WZ/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.
    (Przedmiotem Uchwały jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej na dofinansowanie eksploatacji, tj. opłat dla członków Spółdzielni oraz zasilenie Centralnego Funduszu Remontowego)
  5. Uchwała nr 5/WZ/2021 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego.
  6. Uchwała nr 6/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2020 roku.
  7. Uchwała nr 7/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2020 roku.
  8. Uchwała nr 8/WZ/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2020 roku.

Informacje dotyczące
podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, obostrzenia wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2021 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020 oraz w celu podziału nadwyżki bilansowej i dofinansowania eksploatacji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2020 dostępne będą w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 17 maja 2021 r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania. Zarząd zapewni w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który sporządzi protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w biurze Spółdzielni w dniu 17 maja 2021 r.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 17 maja 2021 r. w Biurze Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 17.05.2021 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniu Działu Technicznego Spółdzielni. Wejście do Biura Spółdzielni odbywać się będzie przez główne drzwi, a wyjście po głosowaniu odbywać się będzie przez drzwi w Dziale Technicznym Spółdzielni. W czasie przebywania w Biurze Spółdzielni w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek zakrywania ust i nosa, tj. założenia maseczki.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”