Plan zagospodarowania przestrzennego – Mazowiecka

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Łobzów” uprzejmie informuje, że przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Mazowiecką i Wrocławską, pn. „Mazowiecka”. Spółdzielnia zachęca mieszkańców do zapoznania się z planem, wzięcie udziału w dyskusji publicznej i złożenie uwag do planu.

Mazowiecka – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

BIP Miasta Krakowa – Obszar i granice PZP „Mazowiecka”

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa „Łobzów” zamieszcza informację Radnego Miasta Krakowa Pana Grzegorza Stawowego, skierowaną do Mieszkańców Spółdzielni:

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Wymienione projekty dokumentów udostępnione zostaną do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada do 30 grudnia 2022 r. poprzez:

  • bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00. Wizytę można umówić na konkretną godzinę – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie: 12 616-8526, 12 616-8542;
  • zamieszczenie projektu planu „Mazowiecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu „Mazowiecka” zostanie przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2022 r., w UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30. Będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej online. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z ustawą każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w BIP Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Pocztę elektroniczną – należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Grzegorz Stawowy
Radny Miasta Krakowa
Kontakt: grzegorz.stawowy@rmk.krakow.pl