Walne Zgromadzenie SM „Łobzów”

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie
§ 38 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 3 czerwca 2023 r. (sobota) godz. 9:00
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”,
które odbędzie się w sali wykładowej (parter) biurowca „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie Uchwały (1)
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od V.2022 do IV.2023 – dyskusja i podjęcie Uchwały (2)
 8. Podjęcie Uchwały (3) w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026
 9. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026: zgłaszanie kandydatów, autoprezentacja, zadawanie pytań kandydatom do Rady Nadzorczej, przeprowadzenie wyborów
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022, Sprawozdanie finansowe za rok 2022, przedstawienie wyników Badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022 – dyskusja
 11. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022
 12. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej za lata 2019, 2020, 2021 (Uchwała 4)
 13. Przedstawienie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 (Uchwała 5)
 14. Podjęcie uchwał w sprawie: Sprawozdania Zarządu za rok 2022 (Uchwała 6), Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022 (Uchwała 7), podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 (Uchwała 8), podziału środków z Centralnego Funduszu Remontowego (Uchwała 9)
 15. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022 (Uchwały 10,11,12)
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 17. Omówienie korespondencji, która wpłynęła do Walnego Zgromadzenia
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informacje organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia:

 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 19 maja 2023 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • Ze względów organizacyjnych oryginały pełnomocnictw należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  • Pełnomocnictwo musi zawierać dane członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w dniu 03.06.2023 r. oraz własnoręczny podpis członka Spółdzielni.
  • Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
  • Zgodnie Art. 83 ust. 11 ww. Ustawy pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie