Walne Zgromadzenie SM „Łobzów”

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie
§ 38 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 25 maja 2024 r. (sobota) godz. 9:00
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”,
które odbędzie się w sali „Studio S5” (II piętro) budynku „Radia Kraków”
przy Alei Juliusza Słowackiego 22 w Krakowie.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie Uchwały (1)
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od VI.2023 do IV.2024 – dyskusja i podjęcie Uchwały (2)
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023, Sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawienie wyników Badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023 – dyskusja
 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: Sprawozdania Zarządu za rok 2023 (Uchwała 3), Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023 (Uchwała 4), podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 (Uchwała 5), podziału środków z Centralnego Funduszu Remontowego (Uchwała 6)
 11. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023 (Uchwały 7,8,9)
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 13. Omówienie korespondencji, która wpłynęła do Walnego Zgromadzenia
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informacje organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia:

 • Walne Zgromadzenie SM „Łobzów” odbędzie się w budynku „Radia Kraków” przy Alei Juliusza Słowackiego 22, w sali „Studio S5” na II piętrze. Do sali można dojść głównymi schodami (po lewej stronie za wejściem) lub wyjechać windą (po prawej stronie za wejściem).
 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 10 maja 2024 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni (otwórz).
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • Ze względów organizacyjnych oryginały pełnomocnictw należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  • Pełnomocnictwo musi zawierać dane członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w dniu 25.05.2024 r. oraz własnoręczny podpis członka Spółdzielni.
  • Wzór pełnomocnictwa (pobierz) jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
  • Zgodnie Art. 83 ust. 11 ww. Ustawy pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie