Walne Zgromadzenie SM „Łobzów”

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie
§ 38 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 9 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 9:00
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”,
które odbędzie się w sali wykładowej (parter) biurowca „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21.

UZUPEŁNIONY Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie Uchwały (1)
 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, podjęcie Uchwały (2)
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od VI.2017 do V.2018 – dyskusja i podjęcie Uchwały (3)
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017, Sprawozdanie finansowe za rok 2017, przedstawienie wyników Badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017 – dyskusja
 10. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: Sprawozdania Zarządu za rok 2017 (Uchwała 4), Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017 (Uchwała 5), podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 (Uchwała 6), podziału środków z Centralnego Funduszu Remontowego (Uchwała 7)
 12. Uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni (Uchwała 8) i Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała 9)
 13. Projekt uchwały dotyczącej przyporządkowania terenów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, do budynków lub grup budynków oraz pawilonów usługowych, które z terenów otaczających te nieruchomości korzystają (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 14. Projekt uchwały dotyczącej zwrotu mienia przynależnego budynkom prawowitym właścicielom – mieszkańcom budynków (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 15. Projekt uchwały dotyczącej przywrócenia pełnej jawności w działalności naszej Spółdzielni (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 16. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017 (Uchwały 10,11,12)
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 18. Rozpatrzenie ewentualnych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
 19. Omówienie korespondencji, która wpłynęła do Walnego Zgromadzenia
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informacje organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia:

 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 25 maja 2018 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • Ze względów organizacyjnych oryginały pełnomocnictw należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  • Pełnomocnictwo musi zawierać dane członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w dniu 09.06.2018 r. oraz własnoręczny podpis członka Spółdzielni.
  • Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
  • Zgodnie Art. 83 ust. 11 ww. Ustawy pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 • W związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych na Walnym Zgromadzeniu obecni mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie


Materiały na Walne Zgromadzenie w dn. 09.06.2018 r. –

 • Wersja elektroniczna
  – do pobrania – Zaloguj się > Dla Członków Spółdzielni > Inne > Pobierz komplet materiałów
 • Wersja papierowa
  – do pobrania (nieodpłatnie) w Sekretariacie Spółdzielni.