Walne Zgromadzenie – Uzupełniony porządek obrad

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie
§ 38 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 8 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 9:00
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”,
które odbędzie się w sali wykładowej (parter) biurowca „Energoprojekt” przy ul. Mazowieckiej 21.

UZUPEŁNIONY Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie Uchwały (1)
 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, podjęcie Uchwały (2)
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od VI.2018 do V.2019 – dyskusja i podjęcie Uchwały (3)
 9. Podjęcie Uchwały (4) w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022
 10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022: zgłaszanie kandydatów, autoprezentacja, zadawanie pytań kandydatom do Rady Nadzorczej, przeprowadzenie wyborów
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018, Sprawozdanie finansowe za rok 2018, przedstawienie wyników Badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018 – dyskusja
 12. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018
 13. Przedstawienie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022, Uchwała (5)
 14. Podjęcie uchwał w sprawie: Sprawozdania Zarządu za rok 2018 (Uchwała 6), Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018 (Uchwała 7), podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 (Uchwała 8), podziału środków z Centralnego Funduszu Remontowego (Uchwała 9)
 15. Projekt uchwały dotyczącej przyporządkowania terenów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, do budynków lub grup budynków oraz pawilonów usługowych, które z terenów otaczających te nieruchomości korzystają (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 16. Projekt uchwały dotyczącej zwrotu mienia przynależnego budynkom prawowitym właścicielom – mieszkańcom budynków (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 17. Projekt uchwały dotyczącej przywrócenia pełnej jawności w działalności naszej Spółdzielni (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 18. Projekt uchwały dotyczącej korekty wadliwie naliczanych kosztów za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni, rozliczanych ryczałtem – przy pomocy współczynnika W1=1,6 (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 19. Projekt uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu SM „Łobzów” do natychmiastowego rozwiązania umowy na obsługę prawną Spółdzielni przez Spółkę komandytową „Halina Peszek i Spółka” (żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni)
 20. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018 (Uchwały 10,11,12)
 21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 22. Rozpatrzenie ewentualnych odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
 23. Omówienie korespondencji, która wpłynęła do Walnego Zgromadzenia
 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informacje organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia:

 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 24 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • Ze względów organizacyjnych oryginały pełnomocnictw należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  • Pełnomocnictwo musi zawierać dane członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w dniu 08.06.2019 r. oraz własnoręczny podpis członka Spółdzielni.
  • Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
  • Zgodnie Art. 83 ust. 11 ww. Ustawy pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie