Materiały na Walne Zgromadzenie, informacje organizacyjne

Materiały na Walne Zgromadzenie w dn. 08.06.2019 r. (dostępne od dn. 24.05.2019 r.) –

Informacje organizacyjne dotyczące Walnego Zgromadzenia:

 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 24 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 6 (Sekretariat), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
  • Ze względów organizacyjnych oryginały pełnomocnictw należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  • Pełnomocnictwo musi zawierać dane członka Spółdzielni, tj. osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, numer członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko oraz numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w dniu 08.06.2019 r. oraz własnoręczny podpis członka Spółdzielni.
  • Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
  • Zgodnie Art. 83 ust. 11 ww. Ustawy pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania w pdf lub doc.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie