Zawiadomienie – Uchwały Walnego Zgromadzenia – 07.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) w dniu 7 września 2020 r. podjęto następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”:

 1. Uchwała nr 1/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od VI.2019 r. do VI.2020 r.
  Głosowanie – za: 181, przeciw: 3, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 2. Uchwała nr 2/WZ/2020 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni i informacji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącej zrealizowania wniosku polustracyjnego w wyniku przeprowadzonej lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.
  Głosowanie – za: 183, przeciw: 2, wstrzymało się: 6; Uchwała została przyjęta.
 3. Uchwała nr 3/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
  Głosowanie – za: 189, przeciw: 1, wstrzymało się: 1; Uchwała została przyjęta.
 4. Uchwała nr 4/WZ/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
  Głosowanie – za: 188, przeciw: 2, wstrzymało się: 2; Uchwała została przyjęta.
 5. Uchwała nr 5/WZ/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.
  Głosowanie – za: 185, przeciw: 1, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 6. Uchwała nr 6/WZ/2020 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego.
  Głosowanie – za: 182, przeciw: 2, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 7. Uchwała nr 7/WZ/2020 w sprawie zmiany do Uchwały nr 8/WZ/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie z dnia 09 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” poprzez uchylenie § 36 ust. 8 Statutu i poprzez uchylenie § 132 ust. 2 Statutu.
  Głosowanie – za: 173, przeciw: 2, wstrzymało się: 15; Uchwała została przyjęta.
 8. Uchwała nr 8/WZ/2020 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w Krakowie poprzez dodanie ust. 2 do § 132 Statutu oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  Głosowanie – za: 176, przeciw: 1, wstrzymało się: 12; Uchwała została przyjęta.
 9. Uchwała nr 9/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku.
  Głosowanie – za: 182, przeciw: 4, wstrzymało się: 6; Uchwała została przyjęta.
 10. Uchwała nr 10/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2019 roku.
  Głosowanie – za: 177, przeciw: 8, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.
 11. Uchwała nr 11/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2019 roku.
  Głosowanie – za: 181, przeciw: 3, wstrzymało się: 7; Uchwała została przyjęta.

Protokół z Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dn. 07.09.2020 r. jest dostępny w Biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” dziękuje Członkom Spółdzielni za wzięcie udziału w głosowaniu, przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łobzów” w Krakowie