Opinie i wnioski do Planu Remontów na rok 2023

Szanowni właściciele mieszkań
i członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie przygotowywanie projektu Planu Remontów na rok 2023. W związku z tym członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne opinie oraz wnioski na temat potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości w terminie do dn. 22.08.2022 r.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekt Planu Remontów na kolejny rok będzie opracowany w oparciu o:

  • ciążący na Zarządzie Spółdzielni obowiązek jak i odpowiedzialność za utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym w świetle in. Ustawy Prawo Budowlane;
  • zapisy obowiązującego Statutu Spółdzielni;
  • zalecenia wynikające z rocznych oraz 5-letnich przeglądów budowlanych budynków Spółdzielni;
  • zalecenia wynikające z okresowych kontroli dźwigów osobowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
  • środki finansowe zgromadzone na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości;
  • środki finansowe zgromadzone na Centralnym Funduszu Remontowym;
  • opinie i wnioski członków Spółdzielni oraz właścicieli mieszkań;
  • uchwały i wnioski przyjęte przez Walne Zgromadzenie;
  • opinie i wnioski Rady Nadzorczej oraz stałych Komisji Rady Nadzorczej;
  • potrzeby napraw i remontów wynikające z bieżącej eksploatacji budynków.

Ostatecznie przygotowany projekt Planu Remontów zostanie wyłożony do wglądu dla członków Spółdzielni i właścicieli lokali oraz przedłożony do uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Propozycje i wnioski do Planu Remontów można składać w każdym czasie. Niemniej wnioski złożone do dn. 22.08.2022 r. zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności, w trakcie sporządzania Planu Remontów na rok 2023.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”