Walne Zgromadzenie – Zawiadomienie

Kraków, dn. 14.04.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) zarządza się na dzień 16 maja 2022 r. podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Mazowieckiej 66 w Krakowie. Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 16 maja 2022 r. od godz. 9:00 do godz. 19:00 w biurze Spółdzielni.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniu 16 maja 2022 r.:

 1. Uchwała nr 1/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od V.2021 r. do IV.2022 r.
 2. Uchwała nr 2/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 3. Uchwała nr 3/WZ/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
 4. Uchwała nr 4/WZ/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
  (Przedmiotem Uchwały jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej na dofinansowanie eksploatacji, tj. opłat dla członków Spółdzielni oraz zasilenie Centralnego Funduszu Remontowego)
 5. Uchwała nr 5/WZ/2022 w sprawie podziału środków z centralnego funduszu remontowego.
  (Przedmiotem Uchwały jest dofinansowanie funduszy remontowych budynków z centralnego funduszu remontowego za wykonane prace remontowe)
 6. Uchwała nr 6/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zbigniewa Radosza za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2021 roku.
 7. Uchwała nr 7/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Andrzeja Bobowskiego za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2021 roku.
 8. Uchwała nr 8/WZ/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Małgorzaty Konopki za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2021 roku.

Informacje dotyczące podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” postanowił na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”. Zarząd Spółdzielni nie zwołuje Walnego Zgromadzenia, ponieważ w obecnym stanie prawnym nie można przeprowadzić wyborów do Rady Nadzorczej. Na dzień zarządzenia głosowania nadal obowiązuje stan epidemii i zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z art. 90a. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) kadencja obecnej rady nadzorczej (2019 – 2022) ulega przedłużeniu do odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Po odwołaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego Zarząd Spółdzielni zgodnie z art. 90 ww. Ustawy w terminie 6 tygodni od dnia odwołania epidemii zwoła Walne Zgromadzenie. Gdyby teraz zwołać Walne Zgromadzenie tylko ”sprawozdawcze”, a stan epidemii zostałby wkrótce odwołany, wówczas należałoby zwoływać i przeprowadzać kolejne Walne Zgromadzenie z wyborami do Rady Nadzorczej. Forma głosowania uchwał na piśmie w ostatnich dwóch latach została pozytywnie przyjęta przez członków Spółdzielni, a frekwencja była wyższa niż na zebraniach. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2021 oraz w celu podziału nadwyżki bilansowej i dofinansowania eksploatacji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2021 dostępne będą w Biurze Spółdzielni (do pobrania nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Projekty uchwał będą również dostępne dla głosujących w dniu 16 maja 2022 r.

Zarząd powołał Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, której zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, odbieranie udzielonych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania. Zarząd zapewni w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność Notariusza, który sporządzi protokół z przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” w biurze Spółdzielni w dniu 16 maja 2022 r.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania tj. 16 maja 2022 r. w Biurze Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni.

Pełnomocnictwo musi zawierać dane Członka Spółdzielni (imię i nazwisko, nr członkowski, adres lokalu w zasobach Spółdzielni), dane pełnomocnika (imię i nazwisko, numer PESEL), stwierdzenie o udzieleniu pełnomocnictwa do pisemnego głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.05.2022 r. oraz własnoręczny podpis Członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (POBIERZ). Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu.

Głosowanie odbywać się będzie w pomieszczeniu Działu Technicznego Spółdzielni. Wejście do Biura Spółdzielni odbywać się będzie przez główne drzwi, a wyjście po głosowaniu odbywać się będzie przez drzwi w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”